Her finner du parkeringsreglene for Søndre Åsen borettslag

Parkeringsregler for Søndre Åsen borettslag

Oppdatert 24.09.2020.

1.             FULLMAKT

1.1 Styret kan endre parkeringsreglene ved behov slik at parkeringsarealet i borettslaget til enhver tid kan benyttes på best mulig måte for beboerne.

2.             FORMÅL

2.1   Søndre Åsen borettslag leier ut 114 nummererte parkeringsplasser til beboerne, hvorav noen av dem har tilgang til motorvarmer.

2.2 Parkeringsreglene har som mål å bidra til å holde orden på parkering og alminnelig ferdsel i Søndre Åsen borettslag, som igjen bidrar til et sikkert og trivelig bomiljø.

2.3  Det er kun andelseier med egen bil som kan leie plass. Dette er for å unngå lang ventetid for tildeling.

3.             OMRÅDE

3.1 Parkeringsreglene gjelder for de områder som tilhører Søndre Åsen borettslag.

3.2 Roveruds gate, Edvard Griegs Allé og Haarklous plass er kommunal vei og kommunale parkeringsregler gjelder langs veien, herunder beboerparkering som ble innført våren 2018.

3.3 Parkering på borettslagets område tillates kun på borettslagets oppmerkede plasser og langs kommunal vei.

3.4 Parkering som hindrer fremkomst til borettslagets parkeringsplasser og stikkveier langs kommunal vei er ikke tillatt.

3.5 Det er ikke tillatt å parkere fremfor papir- og søppelbrønner/containere.

3.6 For å kunne parkere på borettslagets nummererte parkeringsplasser må man ha fått tildelt parkeringsplass etter søknad til styret.

3.7 Parkeringsplassene, stikkveier og snuplasser skal ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.

3.8 Parkering på gresset er forbudt. Bøtelegging vil skje umiddelbart.

3.9 Det er parkering forbud på området ved vaktmestergarasjen (ved EGA 7B). Bøtelegging vil skje umiddelbart.

4.     TILDELING

4.1 Styret fordeler parkeringsplassene etter venteliste. Ventelisten oppdateres fortløpende på borettslagets hjemmeside (http://www.sondreasen.no/).

4.2 Det er kun andelseiere som kan stå på ventelisten, og på søknadstidspunktet må andelseieren kunne dokumentere at bil disponeres i tilstrekkelig grad til å oppfylle reglene om bruk.

4.3 Søknad om leie av parkeringsplass leveres digitalt via borettslagets hjemmeside (http://www.sondreasen.no/) under menyvalget parkering. Søknad kan også leveres i styrets postkasse utenfor felleslokalet ved vaktmesterens kontor.

I søknaden må det fremkomme følgende informasjon:

  • Bilens registreringsnummer

  • Andelseieres fulle navn (det er kun andelseier som kan stå registrert)

  • E-postadresse og telefonnummer

4.4 Ved tildeling av plass vil parkeringsansvarlig finne en best mulig plass for din beliggenhet, og bytter gjøres normalt ikke.

4.5 Når en parkeringsplass tilbys en andelseier som står på venteliste, må andelseier akseptere leie av plassen innen én uke (7 dager) etter styrets henvendelse. Dersom tilbakemelding ikke gis innen fristen, vil plassen bli tildelt neste andelseier på ventelisten.

4.6 Dersom en andelseier på venteliste ikke ønsker en tilbudt plass, vil andelseier da bli flyttet nederst på ventelisten. Dette er for å unngå treghet i utdeling av parkeringsplasser.

4.7 Leietaker av parkeringsplass er selv ansvarlig for at styret (parkeringsansvarlig) har oppdatert informasjon om registreringsnummer og kontaktinformasjon til leietaker.

4.8 Omfordeling av tildelte parkeringsplasser kan forekomme om det er behov for opprettelse av flere elbil-plasser.

5.             BRUK AV TILDELT PARKERINGSPLASS

5.1 Parkeringsplassene er til for daglig bruk. Sommerparkering, vinterparkering, helgeparkering og bruk under fire (4) dager per uke er ikke ansett som daglig bruk.

Dersom leietaker av parkeringsplass selger sin bil uten å erstatte den med en annen, eller på annen måte er uten bil, vil kravet om bruk etter denne bestemmelsen ikke være oppfylt.

5.2 Det er ikke tillatt å oppbevare campingvogner, båter, tilhengere og lignende på borettslagets parkeringsplasser.

5.3 Avskiltede kjøretøy kan ikke parkeres på borettslagets område.

5.4 Borettslagets parkeringsplasser kan ikke kjøpes, selges eller leies ut. Parkeringsplasser følger ikke andelsleilighet ved salg av bolig.

5.5 Strømuttaket på parkeringsplasser skal kun brukes til motorvarmer, det er ikke tillatt å bruke uttaket til kupevarmer eller lading av el-bil.

6.     HÅNDHEVELSE

6.1 Det er gjort avtale med et privat parkeringsselskap, VestPark AS, om håndheving av borettslagets parkeringsregler. De vil gjennomføre sporadiske kontroller med og uten parkeringsansvarlig fra tid til annen.

6.2 Brudd på bestemmelsene i parkeringsreglementet vil medføre advarsler og eventuelt tap av parkeringsplass. Dersom reglene fortsatt ikke etterleves etter to skriftlige varsler fra styret, vil leietaker vil miste sin rett til å bruke parkeringsplassen.

6.3 Overtredelser av parkeringsreglementet kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing uten varsel og for bileiers regning.

6.4 Ved grove overtredelser (for eksempel fremleie) vil det ikke gis advarsel før tap av parkeringsplassen besluttes. Vederlagsfritt utlån av ubrukte parkeringsplasser aksepteres.

6.5  Ved salg av bil e.l. uten at annen bil anskaffes innen rimelig tid mister leietaker sin rett til leie av parkeringsplassen uten at det kreves forutgående varsler fra styret.

7.     BESØKENDE OG PARKERING PÅ OMRÅDET

7.1 Søndre Åsen borettslag har ingen reserverte plasser til gjester, det må da benyttes gateparkering langs kommunal vei. Det aksepteres at ubrukte parkeringsplasser lånes vederlagsfritt av eksisterende leietakere.

7.2 Det er ikke tillatt å parkere på innfartsårene til oppgangene. Unntak fra denne regel er kjøring av syke/bevegelseshemmede og/pålessing inntil 30 minutter. Ved større flyttelass vil det ikke bøtelegges ved stopp ut over 30 minutter, såfremt det er synlig aktivitet. Ved behov, f.eks utrykningskjøretøy, må kjøretøyet flyttes umiddelbart.

7.3 Tjenestebiler i aktiv tjeneste tillates parkering for kortere tidsrom, men må ikke være til hinder for annen ferdsel (samt utrykningskjøretøy). Sivile biler brukt i tjeneste skal parkeres langs offentlig vei, dersom de ikke har markering som tydelig tilkjennegir oppdragets art og har fått tildelt midlertidig parkeringsbevis fra vaktmester.

7.4 All parkering inne på området utover 30 minutter krever parkeringsbevis i vinduet. Denne innhentes fra parkeringsansvarlig etter avtale, og må klareres på forhånd. Det anbefales å kontakte parkeringsansvarlig i god tid før aktuelle tidsrom for å klarere dette. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil.

7.5 Kjøretøy som kjøres inn på boområdene skal fjernes umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom det blir stående i mer enn 30 minutter uten at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet, kan bileier ilegges en kontrollavgift og kjøretøyet eventuelt taues bort for bileiers regning og risiko.

8.  FORVALTNING

8.1 Styret kan delegere fullmakt for forhold knyttet til parkering og tildeling av parkeringsplass til parkeringsansvarlig i styret.

8.2 Ved spesielle forhold kan styret dispensere fra parkeringsreglene, men det skal da legges frem rimelig begrunnelse for avviket.

8.3 Ved store snømengder, oppmaling, feiing etc. forbeholder styret og vaktmester seg retten til å pålegge bileier å flytte bilen for at nødvending arbeid kan utføres på best og enklest mulig måte innenfor et visst tidsrom. Oppslag og informasjon om dette vil bli gitt i forkant.

8.4 Alle unntak fra parkeringsreglene skal godkjennes skriftlig av styret (parkeringsansvarlig).

9.     OPPSIGELSE

9.1 Det er andelseiers eget ansvar å si opp leie av parkeringsplassen ved fraflytting eller ved andre forhold. Oppsigelse sendes per e-post til sondreasen@styrerommet.no eller legges i styrets postkasse utenfor felleslokalet ved vaktmesterens kontor. Oppsigelsestid er 1 måned, og løper fra den første i måneden etter oppsigelsen ble gitt. Dette for å gi parkeringsansvarlig tid til å tildele parkeringsplassen til neste på ventelisten, samt melde fra til OBOS om endringen.

9.2 Parkeringsplasser følger ikke de enkelte leiligheter. Dersom en andelsleilighet selges eller leies ut, vil ikke retten til parkeringsplass medfølge. Den aktuelle parkeringsplassen vil da bli tildelt andre i henhold til ventelisten.

10.  KOSTNADER

10.1 Leien for parkeringsplass er kroner 300 pr måned (fra 01.11.2018) , uavhengig av om det er med motorvarmer eller ikke. Leien innkreves av OBOS sammen med felleskostnadene.

10.2 For de med el-bil plass med lademulighet kommer dette i tillegg:

  • Tillegg for mulighet for å lade el-bil 200kr/mnd.

  • Strømpris 1,20kr/pr/kW/t (denne reguleres iht strømprisen av styret).

  • Grønnkontakt abonnement 49kr/mnd (beboer er selv ansvarlig for å si opp abonnementet når du flytter ut av borettslaget).

10.3 Ved nytildeling av parkeringsplass kommer det til enhver tid gjeldende etableringsgebyret fra OBOS som per 01.01.2018 er på 697 kroner (ink. MVA). Leiesummen og etableringsgebyret blir regulert pr. år.

11.  ANNET

11.1 Hvis noen har parkert på en utleid parkeringsplass skal eieren av bilen kontaktes direkte av leietaker. Eiers navn finnes ved å sende en SMS med bilnummeret til 2282 (eksempel: AB12345). Søk deretter opp eierens telefonnummer. Hvis feilparkeringen ikke løser seg, kontakter leietaker VestPark AS direkte for borttauing.

11.2 Henvendelser angående parkering sendes per e-post til sondreasen@styrerommet.no eller per brev som leveres i styrets postkasse utenfor felleslokalet ved vaktmesterens kontor.